انجام امور اداری ، پیگیری کارهای اداری ، انجام خدمات اداریث در تهران و سایر شهرها