پیگیری امور اداری

کارشناسان و توانمندان انجامک

انجام امور اداری ، پیگیری کارهای اداری ، انجام خدمات اداریث در تهران و سایر شهرها

چشم انداز :

راهبردتهران با حضور نیروهای راهبردی مصمم است در کلیه شهرها نیروهای توانمند و معتمدی به شکل پاره وقت در اختیار داشته باشد تا کسب و کارها و کلیه اقشار مردم بتوانند با برون سپاری کارهای خود از این بستر برای پیشبرد امور خود بهره مند گردند.

انجام امور اداری ، پیگیری کارهای اداری ، انجام خدمات اداریث در تهران و سایر شهرها

قابل توجه نیروهای انجامک:

شماره تماسهای درج شده توسط توانمندان روی سایت به نمایش گذاشته نمیشود. صرفا در اخیار پشتیبانی انجامک می باشد. تا سفارشها از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی شود.

آدرس پستی توانمندان در سایت به نمایش گذاشته نمی شود.صرفا در اختیار پشتیبانی انجامک می باشد.

موقعیت تعیین شده توانمندان در روی نقشه انجامک درحد تعیین محله آنها بوده و لزومی به دقت بیشتر از محله نمی باشد.

اطلاعات عمومی ثبت شده توانمندان که در سایت انجامک به روئیت عموم می رسد به شرح ذیل می باشد

۱-نام و نام خانوادگی

۲-نام شهر

۳-میزان تحصیلات

۴-رشته تحصیلی

۵-سن

۶-میزان سایقه کار

۷-نوع فعالیت های انتخاب شده که تمایل دارند سفارش بپذیرند.

 

نکته های اجرایی:

متقاضیانی که مایلند نیروهای انجامک سفارش آنها را انجام دهند بعد از ثبت سفارش در سایت و پذیرش سفارش توسط نیرو می توانند با آن نیرو جهت هماهنگی و راهنمایی ارتباط مستقیم تلفنی برقرار نمایند.

عموم مردم از روی نقشه کشوری انجامک با استفاده از جستجو، حسب نوع فعالیت و موقعیت نیروها، نیروی مورد نظر برای انجام سفارش خود را انتخاب می کنند.

متقاضیان ثبت سفارش با انتخاب نیرو از روی نقشه و انتخاب آن، کد نیرو  را در قسمت ثبت سفارش وارد می نمایند تا خلاصه ای از سفارش از طریق پیامک برای آن نیرو اطلاع رسانی شود.

وقتی نیروی توانمند انجامک ازطریق پیامک خلاصه ای از سفارش  را دریافت نمود و پذیرش کرد با استفاده از کد شناسه سفارش برای مشاهده کل سفارش و نیز هماهنگی و برآورد اولیه وارد سیستم اتوماسیون راهبرد می گردند. 

چنانچه به هر دلیلی نیروی انجامک منتخب سفارش ارسالی را نپذیرد آن سفارش از طریق پیامک به چند نیرو با پیشنهاد سیستم اطلاع رسانی می شود تا منتج به پذیرش توسط نیروها گردد.

تعرفه انجام کارها:

برای کارهایی که ماهیت پیگیری اداری دارند تعرفه آنها ساعتی ۷۰ هزار تومان مصوب شده است 

برای کارهای غیر پیگیری نیز ساعتی ۵۰ هزار تومان و ایابذهاب داخل شهری حسب تاکسی های اینترنتی لحاظ می گردد

کارمزد برای کارهای غیر اداری که ماهیت ارسال و دریافت بسته دارد از طریق پشتیبانی انجامک تعیین می گردد

کارمزد برای نیروهای باران ساعتی ۵۰هزار تومان از زمان شروع به حرکت تا پایان انجام سفارش لحاظ میگردد

 برای نیروهای انجامک هزینه ایاب ذهاب داخل شهری حسب تاکسی های اینترنتی لحاظ می گردد 

تعیین زمان انجام کار و مدت زمان ،حسب ماهیت سفارش و نیز اطلاع رسانی نیروی انجامک زمان شروع و خاتمه و زمانهای ارتباط با متقاضی تعیین می گردد.