پیگیری امور اداری

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
کد ملی
نام شهر محل سکونت
نام شهر محل انجام سفارش
نام اداره یا نام محل
خلاصه سفارش را وارد کنید ( آدرس یا شماره تماسی در این قسمت ثبت نشود)
از گوشه پایین سمت چپ محل نوشتن را بکشید و بزرگ کنید
توضیحات تاکیدی و تکمیلی را وارد کنید (آدرس و شماره تلفن در این قسمت درج گردد)
از گوشه پایین سمت چپ محل نوشتن را بکشید و بزرگ کنید
نوع سفارش را انتخاب کنید..
عنوان سفارش( نوع سفارش)
مدت زمان پیشنهادی انجام سفارش
ویژگی های کارشناس را برای امور حقوقی مشخص نمائید

ویژگی های کارشناس را برای امور دانشجویی مشخص کنید

ویژگی های کارشناس را برای امور ملکی مشخص کنید

ویژگی های کارشناس را برای امور ایرانیان مقیم خارج مشخص کنید
ویژگی های کارشناس را برای امور شرکتی و صنفی مشخص کنید

ویژگی های کارشناس را برای امور تجاری مشخص کنید
شرایط عمومی کارشناس را با توجه به نوع سفارشتان انتخاب کنید.
میزان اهمیت سفارش را مشخص کنید
موقعیت محل انجام سفارش را دقیق مشخص نمائید و تا زمان مشخص شدن آدرس محل صبر کنید
انتخاب نحوه محاسبه پیشنهادی کارمزد:

برآورد هزینه بر اساس فاصله تا محل انجام سفارش

ابتدا مبدا و مقصد را انتخاب کنید سپس با مشاهده مقدار هزینه دکمه ذخیره را کلیک نمائید .

کارمزد پیگیری محاسبه شد ( تومان)
۰.۰۰
مبلغ پیشنهادی (ریال)