پیگیری امور اداری

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
کد ملی
نام شهر محل سکونت
نام شهر محل انجام
نوع سفارش را انتخحاب کنید
خلاصه سفارش
توضیحات و تاکیدات تکملی سفارش
سطح پیگیری ( ساده / حرفه ای)
مدت زمان پیشنهادی
ویزگی های نیروی پیگیری کننده را مشخص کنید

برآورد هزینه بر اساس فاصله تا محل انجام سفارش

ابتدا مبدا و مقصد را انتخاب کنید سپس با مشاهده مقدار هزینه دکمه ذخیره را کلیک نمائید .

آدرس: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خیایان حاج احمدی خیابان گلستان دوم شماره 38