پیگیری امور اداری

نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی را وارد کنید.
نام پدر:
نام پدر را وارد کنید.
کد ملی :
کد ملی خود را وارد کنید.
سن:
سن خود را وارد نمائید.
ایمیل خود را وارد نمائید.
ایمیل خود را با دقت وارد نمائید.
مقطع تحصیلی :
مقطع تحصیلی را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی:
رشته تحصیلی را وارد کنید.
آدرس محل سکونت:
آدرس محل سکونت را وارد کنید.
نام شهر محل سکونت:
نام شهر محل سکونت را وارد نمائید.
کد پستی:
کد پستی محل سکونت را وارد نمائید.
موقعیت خود را روی نقشه انتخاب کنید.
موقعیت خود را با دقت روی نقشه انتخاب کنید.
بارگزاری تصویر
Maximum file size: 8 مگابایت
تصویر به ابعاد ۴*۳ را بارگزاری کنید
بارگزاری کارت ملی:
Maximum file size: 8 مگابایت
کارت ملی خود را از اینجا بارگزاری کنید.
توانمندی خود را انخاب کنید
توانمندی خود را انتخاب کنید.
خدمات نیابتی را انتخاب کنید
خدماتی که میتوانید انجام بدهید را انتخاب کنیدخدماتی که میتوانید انجام بدهید را انتخاب کنید
سابقه پیگیری امور اداری
سابقه پیگیری امور اداری را مشخص نمائید.
خلاصه ای از سوابق کاری:
خلاصه ای از سوابق کاری را وارد نمائید.