پیگیری امور اداری

anjamak22

سامانه انجام امور مردم

در کلیه نقاط کشور

شهر محل انجام سفارش: شیراز
نام متقاضی: نازنین فاطمه
تاریخ ثبت : ۲۰, خرداد , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : بین ۴ تا ۵ ساعت
زمان ثبت : ۱۸:۳۳ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ریال
اهمیت : پیگیری ویژه ( مهم )
نوع سفارش : امور تجاری
کارشناس بازرگانی آشنا به مسایل صادرات و واردات
موقعیت : ۲۹.۶۸۰۳۵۸۷۹۹۴۱۹۱۹,۵۲.۴۶۳۹۸۷۵۴۰۸۸۰۶۵
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۱۲۷۳۵
انجام کار اداری و انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها انجامک و راهبرد تهران
شهر محل انجام سفارش: اصفهان
نام متقاضی: میثم صاحبی
تاریخ ثبت : ۷, خرداد , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : سه روز به صورت پاره وقت
زمان ثبت : ۰۰:۵۰ / قبل از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۱۳۰۲۰۰۰۰ ریال
اهمیت : پیگیری ویژه ( مهم )
نوع سفارش : امور دانشجویی
کارشناس حقوق باشد
حداقل دانشجوی مقطع لیسانس
موقعیت : ۳۲.۶۳۲۵۶۲۵۵۶۶۶۹۹,۵۱.۷۲۶۸۰۳۰۵۹۷۰۰۰۱
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۱۲۱۳۹
انجام کار اداری و انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها انجامک و راهبرد تهران
شهر محل انجام سفارش: تهران
نام متقاضی: پارسا عظیمی
تاریخ ثبت : ۲۸, اردیبهشت , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : تا ۲ ساعت
زمان ثبت : ۱۸:۰۴ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۸۸۰۰۰۰۰ ریال
اهمیت : پیگیری معمولی
نوع سفارش : امور دانشجویی
پیگیری ساده امور دانشجویی
موقعیت : ۳۵.۷۸۰۳۹۰۳۶۳۹۳۵۹۱۵,۵۱.۳۱۷۷۸۹۵۸۳۲۵۶۰۴۴
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۱۱۶۶۶
انجام کار اداری و انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها انجامک و راهبرد تهران
شهر محل انجام سفارش: تهران
نام متقاضی: سید علیرضا مرامی
تاریخ ثبت : ۲۷, اردیبهشت , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : تا ۲ ساعت
زمان ثبت : ۲۳:۲۱ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ریال
اهمیت : پیگیری ویژه ( مهم )
نوع سفارش : امور ایرانیان مقیم خارج
موقعیت : ۳۵.۷۹۹۴۲۱۵۱۴۴۲۲۳۱,۵۱.۴۱۴۶۸۶۵۲۷۰۷۰۸۱
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۱۱۵۹۲
شهر محل انجام سفارش: تهران
نام متقاضی: خانم مهتابی
تاریخ ثبت : ۲۵, اردیبهشت , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : یک روز کاری
زمان ثبت : ۲۳:۳۹ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۹۶۰۰۰۰۰ ریال
اهمیت : پیگیری ویژه ( مهم )
نوع سفارش : امور دانشجویی
حداقل دانشجوی مقطع لیسانس
موقعیت : ۳۵.۷۶۲۸۴۷۹۹۳۹۲۵۶۲۵,۵۱.۳۳۸۸۸۲۱۰۸۷۳۰۰۲۶
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۱۱۵۱۴
انجام کار اداری و انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها انجامک و راهبرد تهران
شهر محل انجام سفارش: تهران
نام متقاضی: منصوره صفایی
تاریخ ثبت : ۲۲, اردیبهشت , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : تا ۲ ساعت
زمان ثبت : ۱۰:۵۶ / قبل از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۶۹۵۰۰۰۰ ریال
اهمیت : پیگیری ویژه ( مهم )
نوع سفارش : امور دانشجویی
حداقل دانشجوی مقطع لیسانس
موقعیت : ۳۵.۷۰۳۶۰۸۶۴۱۸۶۸۳۳۵,۵۱.۴۲۱۵۲۴۱۲۷۱۸۵۹۶
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۱۱۰۴۹
انجام کار اداری و انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها انجامک و راهبرد تهران
شهر محل انجام سفارش: قشم
نام متقاضی: محسن رجبی
تاریخ ثبت : ۱, اردیبهشت , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : تا ۲ ساعت
زمان ثبت : ۲۲:۲۴ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۹۵۰۰۰۰۰ ریال
اهمیت : پیگیری ویژه ( مهم )
نوع سفارش : امور دانشجویی
موقعیت : ۲۶.۹۴۲۷۵۷۶۵۴۷۲۵۲۶۳,۵۶.۲۶۲۲۸۲۹۴۵۱۲۸۹۴
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی : پرداخت شده
۱۰۰۶۷
شهر محل انجام سفارش: رشت
نام متقاضی: رضا خوجیر
تاریخ ثبت : ۱, اردیبهشت , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : ۲ تا ۳ ساعت
زمان ثبت : ۱۸:۴۵ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۶۵۸۰۰۰۰ ریال
اهمیت : پیگیری معمولی
نوع سفارش : امور حقوقی
موقعیت : ۳۷.۲۸۷۳۳۸۰۴۰۹۴۵۴۷,۴۹.۵۸۸۰۳۶۵۳۷۱۷۰۴۲
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی : پرداخت شده
۱۰۰۲۳
شهر محل انجام سفارش: ارومیه
نام متقاضی: رحیم عباسی
تاریخ ثبت : ۱۴, فروردین , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : یک روز کاری
زمان ثبت : ۲۱:۵۲ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۹۵۰۰۰۰ ریال
اهمیت :
نوع سفارش : امور دانشجویی
حداقل دانشجوی مقطع لیسانس
موقعیت : ۳۷.۵۵۵۰۱۸۵۳۱۷۰۴۵۷,۴۵.۰۶۲۰۹۸۵۰۳۱۱۲۷۹
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۹۵۶۶
انجام کار اداری و انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها انجامک و راهبرد تهران
شهر محل انجام سفارش: مشهد
نام متقاضی: محمد رضا
تاریخ ثبت : ۱۴, فروردین , ۱۴۰۳
مدت زمان پیگیری : ۳ تا ۴ ساعت
زمان ثبت : ۱۶:۴۲ / بعد از ظهر
مبلغ پیشنهادی : ۹۶۰۰۰۰ ریال
اهمیت : پیگیری ویژه ( مهم )
نوع سفارش : امور شرکتی و صنفی
موقعیت : ۳۶.۳۰۶۳۰۰۲۶۹۰۰۰۲۸,۵۹.۵۸۱۴۶۱۹۱۷۵۴۲۷۴
شرایط عمومی پذیرنده :
وضعیت پرداختی :
۹۵۵۶
موارد بیشتر

آدرس: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خیایان حاج احمدی خیابان گلستان دوم شماره 38