پیگیری امور اداری

شهر محل انجام سفارش: ارومیه
نوع سفارش: امور دانشجویی
نام متقاضی: علیرضا موسوی
سطح پیگیری : سطح پیگیری ساده
مدت زمان پیگیری : یک روز کاری
ویژگی نیرو : تحصیلات در حد دیپلم/_کارشناس با تجربه/_فرد معتمد/_فرد صادق/_نیرو آقا باشد/_در زمینه امور مالیاتی مجرب باشد/_نیاز به تجربه خاصی نیست/_فردی مناسب با انتخاب تیم پشتیبانی
7350
انجام کار اداری و انجام امور اداری در تهران و سایر شهرها انجامک و راهبرد تهران
شهر محل انجام سفارش: تهران
نوع سفارش: امور شخصی اداری
نام متقاضی: مهدی احمدی
سطح پیگیری : سطح پیگیری ساده
مدت زمان پیگیری : 3 تا 4 ساعت
ویژگی نیرو : تحصیلات در حد لیسانس/_کارشناس با تجربه/_نیرو خانم باشد/_در زمینه امور دانشجویی توانمند باشد/_در زمینه امور ملکی مجرب باشد/_فردی مناسب با انتخاب تیم پشتیبانی
انجام امور اداری ، پیگیری کارهای اداری ، انجام خدمات اداریث در تهران و سایر شهرها
7275

آدرس: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن خیایان حاج احمدی خیابان گلستان دوم شماره 38